PE 보호용 테이프

제품의 피착면을 보호하는 용도로 점착력, 원단 두께, 용도에 따라 주문 생산이 가능하고 전자 제품부터 일반 박스
보호용까지 널리 사용됩니다.

★ : 주력 상품
ITEM NO ITEM BACKING ADHESIVE THICKNESS(㎜) ADHESION(gf/25mm) Tensile Strength (kgf/10mm) ELONGATION(%) BREAKDOWN
BOLTAGE(KV)
HEAT RESISTANCE
6014
Protective
Adhesive Tape
PE FILM
Acrylic 0.040±0.003 10±5 more than 1.0 150±50 - -
6015
PE FILM
Acrylic 0.050±0.003 more than 1.2
6015N
PE FILM
Acrylic 0.050±0.003 more than 1.2 200±50
6304
PE FILM
Acrylic 0.040±0.003 150±20 more than 1.0 150±50
6305
PE FILM
Acrylic 0.050±0.003 more than 1.2 200±50
6504
PE FILM
Acrylic 0.040±0.003 250±20 more than 1.0 150±50
6505
PE FILM
Acrylic 0.050±0.003 more than 1.2 200±50
6704
PE FILM
Acrylic 0.040±0.003 320±20 more than 1.0 150±50
6705
PE FILM
Acrylic 0.050±0.003 more than 1.2 200±50
6904
PE FILM
Acrylic 0.040±0.003 420±20 more than 1.0 150±50
6905
PE FILM
Acrylic 0.050±0.003 more than 1.2 200±50
6904
PE FILM
Acrylic 0.070±0.003 500±20 more than 1.5 200±50
6105
PE FILM
Acrylic 0.050±0.003 75±20 more than 1.2 200±50
6115
PE FILM
Acrylic 0.050±0.003 50±10 more than 1.2 150±50
본사 : (05618) 서울특별시 송파구 석촌호수로 296 Tel. 02-2202-0454 Fax. 02-2202-0435
공장 : (17605) 경기도 안성시 서운면 제3공단1길 160 Tel. 031-671-0953 Fax. 031-671-0956
Copyrightⓒ 2021 DUCKSUNG HITECH All rights reserved.